بر اساس تجزیه و تحلیل جدید گروه ARIC، سیگار کشیدن فعلی با افزایش خطر ابتلا به HF به روش دوز-پاسخ همراه بود.

محققین این مطالعه اعلام کردند که مصرف سیگار می تواند با قدرت و شدت قابل توجهی به نارسایی قلبی و به ویژه نارسایی قلبی از نوع HFpEF منجر شود.

در این مطالعه تعداد ۹۳۴۵ فرد که در ابتدای مطالعه نارسایی قلبی نداشتند، از نظر عوارض و پیدایش نارسایی قلبی به دنبال مواجهه با سیگار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.

در یک پیگیری متوسط 13 ساله، 1215 بیمار دچار HF شدند. در مقایسه با افرادی که هرگز سیگار نمی‌کشیدند، سیگاری‌های فعلی بیشتر احتمال داشت که یک رویداد نارسایی قلبی، یک رویداد HFpEF یا یک رویداد HFrEF داشته باشند. 

سیگاری‌های سابق نیز بیشتر از افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند به HF مبتلا بودند، اما نه به اندازه سیگاری‌های فعلی.

نتایج بر اساس بسته سال مصرف سیگار متفاوت بود، زیرا شرکت‌کنندگانی که برای مدت طولانی‌تری سیگار می‌کشیدند در مقایسه با افرادی که برای مدت کوتاه‌تری سیگار می‌کشیدند خطر بیشتری برای HF داشتند (خطر در هر 10 بسته سال = 1.14).

محققین این مطالعه بزرگ اشاره کردند که: «خطر افزایش یافته برای نارسایی قلبی برای 20 تا 30 سال پس از ترک سیگار ادامه داشت، اما در مقایسه با سیگاری های فعلی، خطر ابتلا به هر دو نوع نارسایی قلب HF در بین افرادی که بیش از 30 سال پرهیز کردند، تقریباً 50 درصد کمتر بود.


سیگار یکی از مهم ترین عوامل خطر است و اهمیت آن به ایت دلیل است که براحتی قابل پیشگیری و کنترل است. به نظر می رسد لازم است مصرف سیگار و قلیان را به عنوان عامل خطر نارسایی قلبی مهم قلمداد کرد.