ترومبوز


ترومبوز (Thrombosis) یا تشکیل لخته خون ، یک روند طبیعی و نرمال بدن است که بدون آن زندگی ممکن نیست. ترومبوز در اصل فرایند پیچیده ای است که با ایجاد لخته خون جلوی خونریزی و از دست دادن خون را می گیرد و اگر ترومبوز وجود نداشت ، انسانها در هر بار بریدن دست یا بدن یا با هر جراحت دیگری ، مقدار زیادی خون از دست می دادند.
در کنار ضرورت وجود پدیده تشکیل لخته خون و مفید بودن آن برای بدن ، ایجاد لخته خون بیش از حد یا در محل هایی غیر از بریدگی و خونریزی می تواند خطرناک باشد. اگر خاصیت تولید لخته خون افزایش یابد ، احتمال دارد خون در داخل رگ های سالم بدن لخته شود و مسیر عبور خون در بدن را مسدود نماید. برای جلوگیری از لخته شدن خون داخل رگهای بدن ، عوامل و فاکتورهای مختلف ضد انعقاد خون و حل کننده لخته های خون در بدن وجود دارد.  
در بدن انسان تعادل بسیار دقیق و حساب شده ای مابین عوامل و فاکتورهای تولید کننده لخته خون و عوامل از بین برنده لخته خون وجود دارد و در اثر هماهنگی این دو باهم است که ما می توانیم سالها بدون خونریزی یا ترومبوز ، زندگی کنیم.
اگر در بدن انسان فاکتورها و عوامل تشکیل لخته خون و ترومبوز قوی تر از فاکتورهای ضد لخته خون باشند ، احتمال دارد خون داخل رگها و حفرات سالم بدن لخته شود و مانع رسیدن خون به اعضای بدن گردد.
برعکس اگر فاکتورهای ایجاد لخته خون کاهش یابند یا قدرت فاکتورها و عوامل ضد لخته خون در بدن غلبه پیدا کنند ، خونریزی از بریدگی های بدن دیر بند می آید و فرد دچار خونریزی های مکرر خواهد شد.
این نوشته ها در مورد خون و بیماری های لخته خون است. بیماری هایی مانند DVT ، آمبولی ریه ، تشکیل لخته خون در رگها و حفرات بدن ، سکته قلبی و مغزی.  بیماری هایی که بسیار شایع بوده و می توانند تهدید کننده سلامت و زندگی ما باشند.