همه ما با خون و خواص آن آشنا هستیم. اگرچه معروف است که " آب مایه حیات است" ، ولی شاید بتوان گفت که حیاتی ترین مایع برای انسانها "خون" است. خون یک مایع قرمز رنگ و حاوی سلولها و مواد پروتئینی است که باید به صورت مداوم در تقریباً تمام قسمتهای بدن جریان پیدا کند و اکسیژن و مواد غذایی را به سلولهای بدن برساند و دی اکسید کربن و مواد دفعی را از آنها دور نماید.

خون 

شاید بتوان گفت که حساس ترین تعادل در بین پروتئین های بدن در خون اتفاق می افتد. از یک طرف باید عوامل و مکانیسم هایی در خون وجود داشته باشند که با از بین بردن عوامل انعقادی باعث روان شدن خون شوند. خون برای رسیدن به تمام رگهای بدن باید همیشه در جریان و سیال باشد. از سوی دیگر باید پروتئین ها و عواملی در خون باشند که در زمان آسیب به دیواره رگهای بدن و در موقع خونریزی ، خون را منعقد کنند و با ایجاد لخته های خون مانع ادامه خونریزی و مرگ شوند.

هموستاز

 لخته های خون در هر رگی که تشکیل بشوند ، مانع جریان خون خواهند شد و این امر می تواند منجر به پیدایش بیماریهای مهمی بشود مانند:

سکته های قلبی

سکته های مغزی

لخته خون در سیاهرگ های عمقی پا DVT

آمبولی ریه

آمبولی به عروق دست و پا و ایسکمی اندامها

 

 امروزه با توجه به افزایش سن و پیدایش بیماریهای مختلف مربوط به سیستم قلبی و عروقی ، اهمیت ترومبوز و خطرات ناشی از آن بیشتر شده است. لذا لازم است تمام افراد با علل ایجاد کننده و علایم ناشی از ترومبوز آشنا شوند.

با توجه به اهمیت ترومبوز هر ساله 13 اکتبر به نام روز جهانی ترومبوز نامگذاری شده است. این روز بهانه ای بود تا با هم بیشتر در مورد ترومبوز مطالعه کنیم.