مصرف سیگار و سایر دخانیات یکی از قوی ترین عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی است. به ویژه در افراد جوان و میانسال که بیشترین خطر را به همراه دارد. ترک سیگار یکی از بهترین اقدامات برای کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی است با اینحال به نظر می رسد این امر دشوار و در برخی موارد نشدنی باشد. در این کلیپ توصیه شده است که شاید بهترین راه ترک سیگار توقف یکباره و ناگهانی مصرف سیگار باشد تا ترک تدریجی و آهسته آن.