روشی است که در آن افرادی که داروهای مهم و با نیمه عمر طولانی مانند وارفارین یا پلاویکس مصرف می کنند و لازم است برای مدت کوتاهی آنها را قطع نمایند ، در زمان قطع دارو از سایر داروها با اثر مشابه ولی با نیمه عمر کم استفاده می کنند. این داروی جایگزین چند ساعت مانده به عمل قطع می شود. بعد از عمل مجددا داروی اصلی شروع می گردد.