با هولتر ریتم موبایلیرشد روزافزون استفاده از ابزارهای دیجیتال و اپلیکیشن های پزشکی ، نرم افزارهای قابل نصب متعددی بر روی گوش های موبایل هوشمند وجود دارند که می توانند ریتم و حتی نوار قلب را نشان دهند. برخی از این اپلیکیشن ها قابلیت ارسال اطلاعات نوار قلب را هم دارند.

Kardimobile Device

اپلیکیشن هولتر