تعداد ضربان قلب در به تعداد ضربان قلب در یک دقیقه گفته می شود.

برای شمردن ضربان قلب می توان از فشار روی نبض شریان های بدن یا لمس ضربان قلب استفاده کرد.

روش شمردن ضربان قلبنبض های شریانی مفید برای شمارش ضربان عبارتند از:

A: شریان کاروتید در دو طرف گردن

B: شریان براکیال یا بازویی در گودی جلوی آرنج

C: شریان رادیال در مچ دست

D: شریان فمورال در کشاله ران

E: شریان پوپلیته آل در گودی پشت زانوی پا

F: شریان پشت پایی در محل شکل

G: شریان مچ پا در زیر قوزک داخلی مچ پا

H: در مورد قلب ،با گذاشتن کف دست بر روی قلب یا لمس نوک قلب در زیر پستان سمت چپ  اقدام کنید. اگر گوشی پزشکی در دسترس بود ، گوش کردن با آن بسیار دقیق تر است.

هیچ وقت به تعداد ضربان قلب نشان داده شده در دستگاه های دیجیتال فشارسنج ، اعتماد نکنید.

برای شمردن بهتر است در یک دقیقه کامل شمرده شود.

اگر ضربان قلب منظم است می توان در 20 یا حتی در 10 ثانیه تعداد نبض یا ضربان قلب را شمرده و با ضرب کردن در عدد 3 یا 6 به تعداد ضربان قلب در یک دقیقه رسید.

اگر ضربان قلب نامنظم است بهتر است به جای لمس کردن نبض ها از شمردن ضربان قلب استفاده کرد.

 کلینیک قلب من

دکتر امیرفرهنگی