اضطراب یک واکنش طبیعی است. مغز انسان در مواقع مواجهه با استرس یا در مواقع احساس خطر، واکنشی را به صورت طبیعی از خود نشان میدهد که بنام کلی "واکنش اضطرابی" یا "اضطراب" نامیده می شود. هرکسی در زندگی خود این موارد را مکرراً تجربه کرده و در آینده هم تجربه خواهد کرد. شما هم به عنوان مثال در زمان مواجهه با یک مشکل شغلی، در زمان انجام تست یا آزمون یا در موارد تصمیم گیری های مهمّ این تجربه را داشته اید.

اضطراب در اغلب موارد لازم بوده و مسأله خاصی ایجاد نخواهد کرد ولی "اختلال اضطرابی" اینگونه نیست. این اختلالات دسته ای از بیماریها هستند که باعث می شوند شخص به صورت دایمی احساس اضطراب را داشته باشد و این احساس در اغلب موارد به کاهش عملکرد و تواناییهای فرد بیمار منجر میگردد. احساس اضطراب بدون عامل خارجی استرس زا یا پاسخ بیش از حدّ و طولانی مدّت به آنها می تواند باعث شود تا شخص در انجام کار، در تحصیل و در ارتباط با دیگر اعضای خانواده و دوستان با مشکل مواجه شود.