• ورزش و فعالیت بدنی می تواند به کاههش فشارخون بالا کمک نماید.
  • بهترین نوع ورزش برای کاهش فشارخون بالا، ورزش های ایزومتریک هستند.

بر اساس نتایج مطالعه جدیدی که در مجله علمی British Journal of Sport Medicine منتشر شده است، انواع مختلف فعالیت بدنی و ورزش می توانند موجب کنترل فشارخون شوند ولی اثر ورزش‌های ایزومتریک از همه بیشتر است.

براساس یک نوع طبقه‌بندی می توان ورزشها را به دو گروه ایزوتونیک و ایزومتریک تقسیم کرد.

ورزشهای ایزوتونیک که به ورزشهای دینامیک هم معروف هستند، شامل ورزشهایی می شوند که سرعتی و با تحرک بالایی همراه هستند مانند دویدن، راه رفتن تند، شنا و طناب زدن.

ورزشهای ایزومتریک که به ورزشهای استاتیک هم معروف هستند، عبارتند از ورزشهای وزنه‌ای یا قدرتی مانند وزنه‌برداری، کار با وزنه و ورزشهای کششی.

البته بسیاری از فعالیتهای ورزشی به نوعی شامل هر دو نوع ورزش هستند مانند کشتی یا دوچرخه سواری که هم شامل فعّالیّتهای ایزوتونیک هستند و هم شامل ورزشهای ایزومتریک و درصد و میزان این فعّالیتها در آنها متفاوت است. 


در این مطالعه که نتایج آن از بررسی بیشتر از ۲۰۰ تحقیق علمی و با تعداد بیش از ۱۵ هزار نفر بدست آمده است، مشخّص شد که انواع مختلف ورزش می توانند اثر مثبتی بر کنترل و کاهش وزن داشته باشند. با اینحال میزان این کاهش با ورزشهای ایزومتریک بیشتر از بقیّه است. ورزشهای ایزومتریک انواعی از ورزشها هستند که در آنها عضلات کمترین میزان حرکت را دارند. 

از بین ورزشهای ایزومتریک یا قدرتی نوعی از ورزش که بیشترین ارتباط را با کاهش فشارخون نشان داد، ورزش wall sit یا حالت نشستن با تکیه بر دیوار است.

نکته جالب اینکه ورزشهای ایزومتریک بر هر دو جزء فشارخون یعنی هم فشارخون سیستولی و هم دیاستولی اثر مثبت دارند. میزان کاهش فشارخون با انواع مختلف ورزش بصورت زیر است:

  • ورزش هوازی: سیستولی ۴.۴۹ میلی متر جیوه - ۲.۵۳ میلی متر دیاستولی
  • ورزش ترکیبی هوازی و قدرتی: سیستولی ۴.۵۵ میلی متر جیوه - ۳.۰۴ میلی متر دیاستولی
  • ورزش ایزومتریک و قدرتی: سیستولی ۸.۲۴ میلی متر جیوه - ۴ میلی متر دیاستولی

بهترین نوع ورزش برای کاهش فشارخون سیستولی «وال سیت» بوده است و بهترین مدل ورزشی برای کاهش فشارخون دیاستولی، «دویدن» است.