طبق یک مطالعه علمی که در بریتانیا انجام شده است، استفاده از تلفن همراه می تواند موجب افزایش فشارخون افراد شود. علاوه از ایجاد بیماری فشارخون بالا، همچنین نشان داده شد که هرچه میزان استفاده از تلفن بیشتر باشد، این خطر بیشتر هم می‌شود.

محققین این مطالعه اظهار کردند که «دقیقه» هایی که افراد از موبایل استفاده می‌کنند با این خطر مرتبط است و ارتباطی مابین تعداد «سالهای» مورد استفاده یا استفاده از تجهیزات «هندز فری» با فشارخون دیده نشده است.

در این مطالعه از اطلاعات ۲۱۲،۰۴۶ نفر استفاده شده است. این افراد در زمان شروع مطالعه فاقد بیماری فشارخون بودند. میانگین سن افراد ۵۴ سال و نزدیک به ۶۰درصد شرکت کنندگان را زنان تشکیل می‌دادند.

 شرط انجام مطالعه این بود که افراد در طول یک هفته، حداقل یک تماس تلفنی به عنوان تماس گیرنده یا پاسخ دهنده به تماس تلفنی، داشته باشند. میزان مکالمه افراد در طول هفته برحسب دقیقه محاسبه شد و افراد از نظر پیدایش فشارخون بالا برای مدت ۱۲ سال بعدی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج مطالعه

بعد از ۱۲سال، حدود ۷درصد افراد فشارخون گرفتند.

در مقایسه با افرادی که از تلفن همراه استفاده نمی‌کنند، احتمال بروز فشارخون بالا در افرادی که حداقل یکبار در هفته از تلفن همراه استفاده می‌کنند، ۱.۰۷ برابر بیشتر بود.

این خطر برای افرادی که کمتر از ۳۰ دقیقه در هفته از تلفن همراه استفاده کرده بودند، ناچیز و قابل چشم پوشی است.

خطر فشارخون برای افرادی که ۳۰ تا ۵۹ دقیقه در هفته صحبت میکردند، ۱.۰۸ برابر بود.

این خطر در صورت صحبت بین ۱ تا ۳ ساعت در هفته ۱.۱۳ برابر، در صورت مکالمه بین ۴ تا ۶ ساعت در هفته ۱.۱۶ برابر و برای افرادی که بیشتر از ۶ ساعت در هفته صحبت کرده بودند، ۱.۲۵ برابر گزارش شده است.

این نتایج بر اساس سن، جنس، نژاد، وزن بدن و سایر بیماریها یکسان و قابل تعمیم بود.

خطر ایجاد فشارخون با دقیقه‌های مکالمه در هفته ارتباط داشت و اینکه افراد چند سال از تلفن همراه استفاده کرده بودند، مهم نیست.

استفاده از هندزفری و سایر تجهیزات صوتی با فشارخون ارتباطی نداشت و این مطالعه صرفاً در مورد استفاده از تلفن همراه، با نتایج مثبت همراه بود.