تجزیه و تحلیل آینده نگر جدیدی از Biobank بریتانیا نشان می دهد که نوشیدن ۲ تا ۳ فنجان قهوه در روز، از جمله قهوه آسیاب شده، فوری یا بدون کافئین، در مقایسه با اجتناب از قهوه، با کاهش قابل توجهی در بیماری های جدید قلبی عروقی (CVD) و مرگ و میر مرتبط است. اما جالب اینجاست که مصرف قهوه آسیاب شده و فوری، با کاهش خطر آریتمی تازه شروع شده، از جمله فیبریلاسیون دهلیزی همراه بود ولی این اثر با مصرف قهوه بدون کافئین - اصطلاحاً دکافئینه - دیده نشد.

مطالعات اپیدمیولوژیک متعددّی اثرات مفید مصرف قهوه - بویژه مصرف روزانه - را بر آریتمی های اتفاقی، بیماری های قلبی عروقی (CVD) و مرگ و میر گزارش کرده اند. با این حال، تاثیر آماده سازی های مختلف قهوه و انواع گوناگون آن بر نتایج قلبی عروقی و بقا تا حد زیادی ناشناخته است. برای این منظور یعنی بررسی اثرات انواع مختلف قهوه بر روی سلامت قلب و عروق مطالعه بزرگی ترتیب داده شد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین انواع فرعی قهوه بر پیامدها و حوادث قلبی و عروقی با استفاده از Biobank انگلستان بود.


زیرگروه های قهوه به صورت دانه های قهوه ، آسیاب شده و پودری ، قهوه فوری و قهوه بدون کافئین تعریف شدند. سپس  میزان مصرف قهوه در افراد به ۰ ، کمتر از یک ، یک ، دو تا سه ، چهار تا پنج و بیشتر از ۵ فنجان در روز تقسیم شدند و با افرادی که از انواع مختلف قهوه استفاده نمی کردند، مقایسه شدند. 

بیماری قلبی عروقی شامل بیماری عروق کرونر قلب، نارسایی قلبی و سکته ایسکمیک بود. 

مدل‌سازی رگرسیون کاکس با نسبت‌های خطر (HRs) ارتباط با آریتمی حادثه، CVD و مرگ و میر را ارزیابی کرد. نتایج از طریق کدهای ICD و سوابق مرگ تعیین شد. 

در مجموع ۴۴۹۵۶۳ شرکت کننده (متوسط ۵۸ سال، ۵۵.۳٪ زن) در طول ۰.۷ ± ۱۲.۵ سال پیگیری شدند. 

مصرف قهوه به صورت دانه های آسیاب شده و فوری با کاهش قابل توجهی در آریتمی در ۱ تا ۵ فنجان در روز همراه بود اما برای قهوه بدون کافئین این اثر دیده نشد. کمترین خطر در گروه ۴ تا ۵ فنجان در روز برای قهوه آسیاب شده بود و ۲ تا ۳ فنجان در روز برای قهوه فوری. 

همه زیرگروه‌های قهوه با کاهش حوادث قلبی و عروقی حاد مرتبط بودند (کمترین خطر ۲ تا ۳ فنجان در روز برای بدون کافئین ؛ آسیاب شده؛ و قهوه فوری ) در مقایسه با افراد غیر مصرف کننده مرتبط بود. مرگ و میر ناشی از همه علل برای همه انواع قهوه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود، با بیشترین کاهش خطر با مصرف ۲ تا ۳ فنجان در روز برای انواع قهوه.

در پایان مطالعه نتیجه گیری نهایی به این صورت بود که مصرف قهوه بدون کافئین، آسیاب شده و فوری، به ویژه با ۲ تا ۳ فنجان در روز، با کاهش قابل توجهی در حوادث ناگوار قلب عروقی و مرگ و میر مرتبط بود. همچنین قهوه آسیاب شده و فوری - ولی نه قهوه بدون کافئین - با کاهش آریتمی همراه بود.