مکرراً پیش آمده است که بعد از تشخیص قطعی فشارخون بالا در یک فرد، در کنار اقدامات غیر دارویی برای وی داروی فشارخون تجویز شده است و بعد از آن نگرانی عمیقی در فرد بیمار یا اطرافیان وی در مورد مصرف داروی فشارخون ایجاد شده است. افراد بصورت ذاتی در مقابل مصرف داروهای مزمن نگران هستند و نسبت به مصرف داروهایی مانند داروهای فشارخون بالا یا دیابت از خود مقاومت نشان می دهند. این موضوع می تواند در مورد درمان مناسب فشارخون بالا مشکلاتی ایجاد نماید.