ASD


نقص مادرزادی دیواره بین دو دهلیز راست و چپ قلب ، یکی از شایعترین بیماریهای مادرزادی قلب است. بطور متوسطASD 4 تا 8 نفر از هر 1000 تولد زنده با این بیماری به دنیا می آیند که در سالهای بعدی با علایم تنگی نفس ، خستگی و ضعف خود را نشان می دهد. خوشبختانه در سالهای اخیر پیشرفت های بسیار خوبی در زمینه تشخیص این بیماری با انجام اکوکاردیوگرافی عادی و پیشرفته قلبی انجام شده است و تعداد بیشتری از این بیماران شناسایی می شوند. از سوی دیگر وسایل و امکانات درمان این بیماران هم به صورت جراحی و هم با استفاده از اینترونشن و وسایل ترمیم داخل قلبی در دسترس قرار دارد.
سوراخ بین دهلیزی بیماری است که تشخیص به موقع و سریع آن از اهمیت خاصی برخوردار است. این بیماری اگر در مراحل اولیه و قبل از ایجاد عوارض قلبی و ریوی تشخیص داده شده و بسته شود ، نسبت به درمان در مراحل پیشرفته ، با نتایج بهتر و پیش آگهی مناسب تری همراه خواهد بود. از این رو آشنایی با علایم ASD و روشهای تشخیص و درمان آن بسیار مهم هستند.