در زمان استراحت قلب خون از اعضای بدن و ریه ها به سمت قلب حرکت می کند و بطن های قلب پر از خون می شوند. در پایان استراحت قلب یا دیاستول ، قلب بیشترین حجم را دارد (End Diastolic Volume, EDV). با انقباض قلب مقداری از خون موجود در قلب از آن خارج شده و وارد گردش خون بدن می شود و مقداری از آن در حفرات قلب باقی می ماند ، کمترین حجم قلب در زمان انتهای انقباض قلب یا سیستول است(End Systolic Volume, ESV).

برای بررسی عملکرد قلب و کمی کردن قدرت انقباض قلب ، از اعداد و روش های مختلفی استفاده می شود. یکی از این معیارها Ejection Fraction است.

LVEF بطن چپ که خلاصه شده عبارت انگلیسی LV Ejection Fraction است ، به معنی درصدی از خون داخل قلب در حال استراحت است که با انقباض قلب از آن خارج می شود و به صورت غیر مستقیم نشان دهنده کفایت و قدرت انقباض عضلات قلب است. به عنوان مثال اگر 100 سی سی خون داخل قلب باشد و با انقباض قلب 60 سی سی آن از قلب خارج شود ، EF این قلب 60 درصد خواهد بود.

 

در افراد نرمال ، به صورت میانگین 140 سی سی خون در زمان استراحت داخل قلب وجود دارد که با انقباض قلب نرمال ، حدود 70 تا 80 سی سی آن وارد بدن می شود. لذا مقدار EF  در قلب نرمال بین 55 تا 70 درصد می تواند باشد (7-/+62 درصد).

با در نظر گرفتن EF نارسایی قلب به دو گروه تقسیم می شود:

  • یک گروه افرادی هستند که عضله قلب سالم و حتی قوی هم دارند مانند افراد با فشارخون بالا یا افراد مسن. در این افراد EF نرمال است ولی به دلیل حجم کوچک قلب مقدار خون کمی در زمان استراحت در قلب وجود دارد لذا حتی با انقباض نرمال هم مقدار خون کمی به بدن می رسد. به این گروه اصطلاحا :نارسایی قلب با EF نرمال" (HFpEF) یا "هف پف" می گویند.
  • گروه دوم افرادی هستند که خون کافی وارد قلب آنها می شود ولی قدرت عضلانی کافی برای خارج کردن خون از قلب را ندارند یعنی EF  بیماران این گروه کم شده است ( کمتر از 50 درصد). به این بیماران اصطلاحا "نارسایی قلب با EF پایین" (HFrEF) گفته می شود.

افراد با LVEF از 50 تا 40 درصد ، نارسایی خفیف قلب ، افراد با LVEF از 40 تا 30 درصد نارسایی متوسط و افراد با LVEF کمتر از 30 درصد نارسایی شدید قلبی دارند.