ورم پا

رگهای برجسته پاها

واریس یا رگهای برجسته دست و پا


علایم نارسایی قلبی

چه علایمی داشتیم به نارسایی قلبی فکر کنیم؟