info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

پرایمری PCI

Stage آنژیوپلاستی یعنی چه؟

Stage PCI بعد از سکته قلبی به چه معنا است؟


پرایمری PCI چیست؟

درمان سکته حاد قلبی با استفاده از Primary PCI