نوار قلبی

آریتمی ها 🔗

اختلالات مربوط به سیستم هدایتی و ریتم قلب


ریتم نرمال قلب

ضربان طبیعی قلب به چه نحو ایجاد می گردد؟