كلوپيدوگرل اسم علمى يكى از مهمّترين داروهاى مهاركننده پلاكتهاى خون است كه با اسامى تجارى مختلف بنام پلاويكس، اسويكس و زيلت در بازار دارويى ايران موجود است. اين دارو معمولاً بعنوان دوّمين داروى ضدپلاكتى همراه با آسپرين در موارد خاصّى مورد استفاده قرار ميگيرد. البتّه در موارد خاصّى كه بيمار آسپرين را تحمّل نميكند يا به آن حسّاسّيت دارد، بجاى آسپیرين هم ميتوان آن را جايگزين كرد.

👈 بیشتر بدانیم:کلوپیدوگرل 🔗

اين دارو صرفاً در افرادى كه دچار حمله قلبى بصورت آنژين ناپايدار يا سكته قلبى شده اند و همچنين در افرادى كه در عروق قلب آنها استنت قلبى تعبيه شده است، عموماً بمدت شش ماه تا يكسال همراه با آسپرين ، با نظر پزشك معالج تجويز ميگردد.

مهمترين نكته اى كه در مورد اين دارو وجود دارد، مصرف منظّم دارو در طول دوره اى كه توسط پزشك معالج تجويز شده و عدم قطع خودسرانه آن است. قطع زودرس دارو بويژه در افرادى كه استنت قلبى دارند، ميتواند به تشكيل لخته خون در عروق قلبى و حوادث ناگوار قلبى گردد.