عمل جراحی قلب


مراحل انجام عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب

عمل قلب باز بای پس کرونر به جه نحو انجام می شود؟


استنت یا عمل قلب باز! کدام بهتر است؟

تفاوت بین اینترونشن با جرّاحی قلب برای درمان انسداد عروق کرونر چیست؟