بالون


آنژیوپلاستی عروق کرونر 🔗

درمان بیماری های قلب و عروق با استفاده از روش های کم تهاجمی


بالون دریچه میترال

آشنایی با بالون دریچه میترال PTMC