وارفارین


داروهای ضد انعقاد خون 🔗

داروهای شل کننده خون


وارفارین Warfarin

آشنایی با وارفارین و بررسی فواید و عوارض آن


بارداری با مصرف وارفارین

من وارفارین مصرف می کنم. آیا می توانم باردار شوم؟


دریچه های مصنوعی قلب 🔗

آشنایی با دریچه های مصنوعی قلب و نحوه مراقبت از آنها