دریچه سه لتی

درمان بیماریهای دریچه ای قلب

روش های درمان بیماریهای دریچه ای قلب


دریچه تریکوسپید 🔗

دریچه سه لتی - تریکوسپید - و بیماری های مربوط به آن


دریچه های مصنوعی قلب 🔗

آشنایی با دریچه های مصنوعی قلب و نحوه مراقبت از آنها